Voorwaarden

Algemene Voorwaarden crowdfunding website www.crowdfunded.nl

Laatste versie: 24 oktober 2013

Vorige versies:

28-8-2014 http://www.crowdfunded.nl/page/terms-version-until-2013-08-28

29-05-2013 http://www.crowdfunded.nl/page/terms-version-2013-05-29 

01-11-2012 http://www.crowdfunded.nl/page/terms-version-2012-11-01

Inhoud

Definities, Algemeen

Definities Financiering

Algemene voorwaarden - gebruik

Algemene voorwaarden - investeringsovereenkomst

Definities, Algemeen

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de website www.crowdunded.nl die in opdracht van Stichting Social Concepts onder beheer staat van WEBclusive B.V..

Stichting Social Concepts, kantoorhoudende te Amsterdam aan de Rozengracht 133, 1016 LV te Amsterdam en statutair gevestigd te Leiden. Kamer van Koophandel: 27325405

Gebruiker: Iedere natuurlijk persoon van tenminste 18 jaar oud of rechtspersoon die bij Crowdfunded.nl een eigen account heeft aangemaakt en daarmee deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. Een Gebruiker kan vervolgens Geldverschaffer of Projecthouder worden.

Website eigenaar: dit is Stichting Social Concepts

Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen gebruiker en de Website eigenaar door registratie van Gebruiker op het platform.

Geldverschaffer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op deze website een eigen account heeft en geld betaalt of doneert ten behoeve van een project.

Plaatsingsovereenkomst: de overeenkomst die tussen projecthouder en Website eigenaar of Partnerpagina eigenaar tot stand komt nadat Website eigenaar heeft bepaald dat een door projecthouder omschreven project wordt toegelaten.

Project: Hetgeen de Projecthouder wil financieren met behulp van het betaalde geld. Het Project heeft betrekking op de met Projecthouder afgesloten plaatsingsovereenkomst.

Projecthouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via deze algemene voorwaarden en de in de plaatsingsovereenkomst opgenomen voorwaarden een project of meerdere projecten wil laten crowdfunden en van wie het project daartoe is toegelaten op het platform.

Projectpagina: een pagina op de website waarop de Projecthouder zijn/haar project presenteert.

Projectovereenkomst: iedere overeenkomst tussen Geldverschaffer en Projecthouder die langs elektronische weg tot stand komt ten aanzien van het project.

Partnerpagina: dit is een pagina die online staat onder http://www.crowdfunded.nl/partner/IN_TE_VULLEN_IN_OVERLEG. De partnerpagina eigenaar heeft de mogelijkheid om op deze pagina verwijzingen te laten maken naar projecten en een logo met omschrijving toe te voeg.

Partnerpagina eigenaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met WEBclusive B.V. een overeenkomst heeft gesloten hiervoor.

Definities Financiering

Financieringspartner: Buckaroo B.V. met adres Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht, ingeschreven bij de ka-mer van koophandel onder nummer 04060983, houder van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener, verleend door De Nederlandsche Bank NV.

Derdengeldenrekening: de (betaal)rekening die door financieringspartner aan Website eigenaar ter beschikking is gesteld en uitsluitend wordt gebruikt voor het tijdelijke beheer van gelden die door Geldverschaffers aan Projecthouders zijn toegezegd.

Doelbedrag: Het door projecthouders aangegeven na te streven geldbedrag.

Doeldatum: De datum waarop het doelbedrag uiterlijk dient te zijn opgehaald.

Eindbedrag: het op de doeldatum opgehaalde bedrag voor een Project.


Gift: een betaling door Geldverschaffer voor een project waarvoor Geldverschaffer geen tegenprestatie terugverwacht. Een Projecthouder kan er wel voor kiezen een kleine tegenprestatie aan te bieden. Projecthouder dient zich te realiseren dat indien een tegenprestatie geboden wordt gekeken dient te worden of niet toch (fiscaal) sprake is van (voor)verkoop. Het maximum bedrag voor een gift dat we via het financieringsproces van deze website toestaan is 1000 euro.

Koopovereenkomst: Iedere (project)overeenkomst tussen Geldverschaffer en Projecthouder die tot stand komt langs elektronische weg en waaruit blijkt dat Geldverschaffer een product vooruit koopt waardoor projecthouder zijn doelbedrag rond krijgt voor het realiseren van het product. Het maximum bedrag voor een gift dat we via het financieringsproces van deze website toestaan is 1000 euro.
 

Algemene voorwaarden - gebruik

1  Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen Website eigenaar en iedere Gebruiker, maar ook tussen iedere Gebruiker en Projecthouder die een koopovereenkomst sluiten of een gift doen.

1.2 Website eigenaar mag deze Algemene Voorwaarden te allen tijden eenzijdig wijzigen indien omstandigheden of wetswijzigingen dat verlangen. Zodra sprake is van een nieuwe versie zal deze beschikbaar zijn op de website(s). Wenst Gebruiker zich niet aan deze wijziging(en) te binden, dan dient hij onverwijld in overleg te treden met Website eigenaar.

2 Intellectueel Eigendom

Het ontwerp van de website is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht berust bij Website eigenaar/ WEBclusive. Het is niet toegestaan (delen van) de website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan voor het in deze Algemene Voorwaarden en/of de Gebruiksovereenkomst omschreven gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Website eigenaar.

 3 Financieel toezicht

Website eigenaar is niet vergunningsplichtig bij de Autoriteit Financiële Diensten (AFM). Zie voor meer informatie:

http://www.afm.nl/nl/professionals/diensten/starters/wet-regelgeving/crowdfunding.aspx

4 Betalingsverkeer

Voor de ontvangst en het vasthouden van de betalingen op de Crowdfunded.nl infrastructuur  wordt gebruik gemaakt van de Derdengeldenrekening van Financieringspartner. In de tijd tussen de investering door de Geldverschaffer tot het moment waarop het Doelbedrag wordt behaald, wordt het geld door de Financieringspartner gehouden ten behoeve van de Geldverschaffer. Dit betekent dat

Geldverschafffer ook bij een faillissement van Website eigenaar of Projecthouder gedurende die periode, het betaalde geld, terugkrijgt.

5 Privacy

Verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

6 Aansprakelijkheid

6.1 Website eigenaar besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid van de Crowdfunded.nl infrastructuur. Website eigenaar kan echter geen enkele garantie geven daarvoor.  Website eigenaar is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Website eigenaar. Website eigenaar is gerechtigd de inhoud te wijzigen zonder voorafgaand mededeling daarvan te doen.

6.2 Website eigenaar is niet aansprakelijk voor de informatie die is aangeboden door Gebruikers.  Indien naar uw mening informatie onrechtmatig is dient u Website eigenaar te informeren.

6.3 Indien Website eigenaar van oordeel is dat informatie onrechtmatig is, zal zij deze verwijderen.

6.4 Website eigenaar is voor de beschikbaarheid van haar websites afhankelijk van derden zoals onder andere  hosting & telecomproviders en kan dientengevolge daarvoor geen garanties geven.

6.5 Gebruikers dienen zich te realiseren dat toepasselijke wetgeving met betrekking tot de op de Crowdfunded.nl infrastructuur aangeboden diensten in landen kan verschillen en zijn er zelf verantwoordelijk voor hun handelen in overeenstemming is met de plaatselijke wet- en regelgeving.

6.6 De eventuele aansprakelijkheid van Website eigenaar is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van directe schade die aantoonbaar is. Website eigenaar is nimmer aansprakelijk voor de eventuele indirecte schade.

7 Duur, opschorting en ontbinding van Gebruiksovereenkomsten

7.1 De gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

7.2 Gebruiker dient zich in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en algemene behoorlijkheidnormen  te gedragen.

7.3 Gebruiker staat er jegens Website eigenaar voor in dat de informatie die hij verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de  persoonsgegevens van de donateur zoals de naam bankrekening en het e-mailadres.

7.4 Gebruiker dient aan aanvullende informatieverplichtingen te voldoen indien hij als Projecthouder wil worden toegelaten op een platform van de  infrastructuur van de Website eigenaar Deze verplichtingen zijn afhankelijk van het type project en eisen die Financieringspartner en wet- en regelgeving stellen aan Website eigenaar.

7.5 Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor het wachtwoord van het eigen account geheim te houden voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot de Crowdfunded.nl infrastructuur met behulp van de eigen account. Gebruiker is tevens zelf aansprakelijk voor alles wat gebeurt doordat anderen het account van de donateur gebruiken, met of zonder toestemming of wetenschap van Gebruiker in de periode voorafgaand aan het moment dat Gebruiker Website eigenaar op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

7.6 Gebruiker zal slechts op normale wijze gebruikmaken van de Crowdfunded.nl infrastructuur en het functioneren ervan niet in gevaar brengen. Het is aan Website eigenaar om te beoordelen wat ‘normaal gebruik’ is.

7.7 Gebruiker kan opzeggen door een e-mail te versturen naar helpdesk@crowdfunded.nl

7.8 De Website eigenaar mag het account met onmiddellijke ingang en zonder Gebruiker voorafgaand te informeren  beëindigen  en/of haar verplichtingen opschorten en/of  Gebruiker permanent uit te sluiten en/of uitingen van Gebruiker verwijderen indien

a.  Gebruiker diens verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze Algemene Gebruikersvoorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;?
b.  Na het sluiten van de overeenkomst Website eigenaar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Gebruiker diens verplichtingen niet zal nakomen;?

c.  Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Website eigenaar kan worden verlangd;?

d. Website eigenaar erop wordt geattendeerd dat Gebruiker zich in strijd met algemene behoorlijkheidsnormen c.q. onrechtmatig gedraagt.  Daar is in het bijzonder sprake van als Gebruiker op enigerlei wijze betrokken is geweest bij het plaatsen van uitingen op een platform dat deel uitmaakt van de Crowdfunded.nl infrastructuur met een discriminerend, racistisch, haatdragend,  aanstootgevend of anderszins ontoelaatbaar karakter;  inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van Website eigenaar of (een) derde(n);?plaatsen van uitingen die schadelijk zijn voor Website eigenaar.

e. Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard of het faillissement van Gebruiker is aangevraagd;?

f. Gebruiker in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling voor Gebruiker is aangevraagd.?
g. Gebruiker (een) wijziging(en) van deze Algemene Voorwaarden niet aanvaardt.

7.9 Indien Website eigenaar de gebruiksovereenkomst beëindigt op grond van artikel 7.8 is de Website eigenaar op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van kosten of schade die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan. Website eigenaar is wel gerechtigd haar schade te verhalen.

9. Overmacht

Website eigenaar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruikers indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Klachten

10.1 De Website eigenaar waardeert het indien u klachten per e-mail meldt naar helpdesk@crowdfunded.nl. Website eigenaar streeft ernaar alle klachten binnen drie werkdagen te af te beantwoorden en zonodig daarin te informeren over verdere afhandeling.

11. Slot

11.1  Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet bindend wordt beoordeeld, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

11.2  Op de rechtsverhouding tussen Website eigenaar en Gebruiker en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.3 Eventuele geschillen tussen Gebruiker en Website eigenaar worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

11.4 De artikelen in deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren nadat de Gebruiksovereenkomst of Investeringsovereenkomst is geëindigd, blijven ook van kracht nadat de Gebruiksovereenkomst is beëindigd.

Algemene voorwaarden - investeringsovereenkomst

12 Totstandkoming

12.1. Een investering door de Geldverschaffer wordt gedaan door het sluiten van een investeringsovereenkomst, welke langs elektronische weg tot stand komt door bevestiging en van aanvaarding door de Geldverschaffer.

12.2 De ondersteunde investeringsvormen zijn ofwel het doen van een gift, ofwel het kopen van producten, ofwel een combinatie van beide vormen. Dit is afhankelijk van de keuze die Projecthouders per Project kunnen maken.

12.3 Iedere betaling van een investering door een Geldverschaffer zal worden gedaan onder de opschortende voorwaarde dat het behaalde Eindbedrag van een Project tenminste gelijk aan het Doelbedrag is.

12.4 Iedere betaling van een Investering door een Crowdfunder zal daarnaast worden gedaan op de Derdengeldenrekening, waarop de gelden zullen worden gehouden ten behoeve van de Geldschieter totdat duidelijk is of het door de betreffende Ondernemer beoogde Doelbedrag op de Doeldatum is behaald en of de opschortende voorwaarde aldus is vervuld.

12.5 Wanneer het Doelbedrag op de Doeldatum niet is gehaald zal het betaalde bedrag minus 2 euro aan de Crowdfunder worden teruggegeven. Wanneer het Doelbedrag op de Doeldatum wel is gehaald, wordt het bedrag, minus de overeengekomen kosten voor de Projecthouder, overgemaakt naar de Projecthouder. Uitleg en uitzonderingen hierop staan beschreven in de "Zo werkt het" pagina.

13.Werkwijze algemeen

13.1 De Projecthouder is verplicht het betaalde geld te besteden aan het beschreven project waaraan de donateur een bijdrage heeft gedaan. Website eigenaar heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de uitvoer en de kwaliteit ervan. Met de Projecthouder is een plaatsingsovereenkomst afgesloten om dit zoveel mogelijk te waarborgen.

13.2 Projecthouder verplicht zich Geldverschaffers te informeren over de voortgang van het project.

14. Bepalingen bij Giften.

14.1 Indien een tegenprestatie is afgesproken draagt Projecthouder ervoor zorg dat Geldverschaffer deze afgesproken beloning krijgt.  Hiervoor gelden overeenkomstige bepalingen als bij Koop.

15 Garantie bij verkoop Producten?

15.1 De Projecthouder garandeert dat de aan de Crowdfunder geleverde Producten voldoen aan de investeringsovereenkomst, de in die overeenkomst beschreven specificaties van de Producten, de gebruikelijke eisen en normen die er op het moment van levering redelijkerwijs aan gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd en de op de datum van totstandkoming van de investeringsovereenkomst geldende wettelijke voorschriften.

15.2 Iedere garantie komt te vervallen als een gebrek aan een Product is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, indien de Geldverschaffer of derden aan de zaak wijzigingen aanbrengt of tracht aan te brengen, producten werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Geldverschaffer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Projecthouder geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals extreme regenval of temperaturen).

15.3 Indien – naar het oordeel van Projecthouder– tijdig en terecht een beroep op de garantie wordt gedaan, heeft Projecthouder de volgende opties:

vervanging;

reparatie;

het verstrekken van een korting op de oorspronkelijke prijs, in onderling overleg met de Geldverschaffer.

15.4 Na het uitoefenen van een van de voornoemde opties door Projecthouder is hij terzake van zijn verplichting jegens de Geldverschaffer volledig gekweten.

15.5 De Geldverschaffer kan vanwege enig gebrek in het Product geen ontbinding van de Investeringsovereenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de Geldverschaffer niet kan worden verwacht dat de Investeringsovereenkomst in stand blijft. Bij ontbinding heeft de Geldverschaffer geen recht op schadevergoeding.

16 Overmacht

16.1 Projecthouder heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit de (Investerings-) koopovereenkomst op te schorten, als hij door overmacht verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

16.2 Onder overmacht wordt verstaan, iedere niet aan Projecthouder toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen: stakingen bij Projecthouder of derden, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, stoornis in de aanlevering van de grondstoffen/halffabrikaten, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers.

16.3 Wanneer de overmacht langer voortduurt dan 60 aaneengesloten dagen, hebben beide Partijen het recht de (Investerings-)koopovereenkomst te ontbinden. Partijen hebben dan geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.